Reglament primer congrés Impulsem Lleida

REGLAMENT DE FUNCIONAMENT

TÍTOL PRELIMINAR

El present Reglament regula el funcionament de la 1r Congrés d’Impulsem Lleida, d’acord amb allò que preveu l’article 13 dels seus Estatuts.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Convocatòria i ordre del dia

El Congrés d’Impulsem Lleida es reunirà, a partir de dos quarts de deu del matí, del diumenge dia 25 de setembre de 2022, al Complex Cultural de Juneda (Les Garrigues).

El Congrés es desenvoluparà d’acord amb el següent Ordre del dia: Diumenge 25 de setembre de 2022
1. Obertura
2. Elecció de la Mesa del Congrés.

3. Informe de gestió del Comitè Executiu.
4. Debat i votació de la Ponència Organitzativa. 5. Debat i votació de la Ponència Política.
6. Elecció de càrrecs*
7. Assumptes d’urgència.
8. Cloenda

*La Mesa haurà d’adequar l’Ordre del Dia en funció d’allò que determinin els dictàmens de les ponències aprovades pel Plenari del Congrés. En conseqüència, si escau, la Mesa haurà d’adequar procedimentalment les eleccions a càrrecs que es derivin de les resolucions aprovades.

Article 2. Dret a participació

Podran participar al Congrés totes les persones que s’hagin inscrit prèviament d’acord amb el procediment establert i hagin sufragat les despeses corresponents a l’organització i logística.

Article 3. Inscripcions i acreditacions

Les persones que vulguin participar al Congrés amb veu i amb vot, hauran d’inscriure’s omplint la sol·licitud d’aquest Google Form (https://forms.gle/Dmj26FCCCHJwKHFT8), que també es trobarà a la web del partit (www.impulsemlleida.cat).

La data límit per a formalitzar la inscripció al Congrés serà el dia dilluns 19 de setembre de 2022, a les 14h.

Les persones inscrites que participin al Congrés hauran de sufragar 10 euros corresponents a les despeses d’organització i logística de l’esdeveniment. El pagament s’efectuarà durant l’acreditació, el mateix dia de celebració del Congrés.

Per poder recollir la credencial serà necessari que la persona associada s’acrediti de forma fefaent, en el cas que sigui requerit pel personal de l’organització.

Durant tot el Congrés serà necessari dur penjada i ben visible la credencial, tant els assembleistes, com els convidats a l’obertura i a la cloenda, la premsa i el personal de l’organització del Congrés.

Article 4. Comitè Organitzador

L’organització del Congrés anirà a càrrec del Comitè Organitzador designat per la Direcció Executiva.

El Comitè Organitzador resoldrà la logística i preparació del Congrés.

TÍTOL II.
DE LA REDACCIÓ, DEBAT I APROVACIÓ DELS DOCUMENTS MARC DE PONÈNCIA Article 5. Documents marc de Ponència
Els documents marc de Ponència de la 1r Congrés seran:
1. Organitzativa
2. Política

Article 6. Comitès Redactors dels documents marc de Ponència

Per a cada document marc de Ponència es designarà a proposta de la Direcció Executiva un Comitè Redactor. Cada Comitè Redactor constarà d’un portaveu que prendrà part a l’hora d’explicar el sentit de cada ponència davant el Plenari.

Article 7. Redacció dels documents marc de Ponència

Un cop escollits, els Comitès Redactors iniciaran la seva tasca de redacció dels documents marc de Ponència del Congrés, que seran presentats a la Direcció Executiva com a data límit el dia 15 de setembre de 2022, per al seu vist i plau.

Article 8. Presentació d’esmenes als documents marc de Ponència.

8.1. Els documents marc de Ponència s’enviaran el dia 20 de setembre de 2022 a tots els inscrits.

8.2. Totes les persones inscrites podran presentar esmenes als documents marc de Ponència.

8.3. Les esmenes poden ser d’addició, supressió o modificació. Les esmenes hauran de ser presentades telemàticament mitjançant els formularis habilitats. Caldrà que cada esmena es redacti en un full d’esmena per separat, amb clara indicació de l’exposició de motius i de l’apartat afectat, i si s’escau, el text alternatiu. Decauran aquelles esmenes que no s’ajustin al marc temàtic o estructural dels documents marc de Ponència.

8.4. El Comitè Organitzador remetrà, immediatament, les esmenes presentades als Comitès Redactors dels documents marc de Ponència, per tal que entre els dies 20 i 22 de setembre de 2022 puguin contactar amb els esmenants, per a negociar la incorporació, transacció, retirada o refús de les esmenes presentades. En tot cas, qualsevol esmenant tindrà la més absoluta potestat de mantenir la seva esmena per a sotmetre-la a debat i votació del Plenari.

8.5. Els Comitès Redactors elaboraran els documents marc de Ponència del Congrés amb la incorporació de les esmenes acceptades i les esmenes refusades i els seus proponents, entenent-se que queden vives per al seu debat.

El Comitè Organitzador farà arribar aquests documents als inscrits amb data màxima 22 de setembre de 2022.

Article 9. Debat i votació de les esmenes als documents marc de Ponència

9.1. La Mesa donarà la paraula al portaveu del Comitè Redactor, que disposarà de 10 minuts per presentar el document marc de Ponència, així com per fer la valoració global de les esmenes presentades. Un cop finalitzat aquest torn inicial, començarà el debat i les votacions de les esmenes.

9.2. El procediment per al debat de les esmenes serà el següent:

a) Els congressistes amb dret a defensar esmenes, podran intervenir durant 2 minuts, com a màxim, donant lloc a una intervenció d’igual durada per part del/de la portaveu del Comitè Redactor.

b) La Mesa podrà finalitzar un debat quan entengui que totes les posicions ja han estat correctament defensades i que la continuació del debat no aportarà més novetats. Quan la rellevància de la qüestió ho exigeixi, la Mesa podrà allargar el debat i fins i tot donar veu a persones no cridades que sol·licitin intervenir.

c) Després del debat de cada esmena o grups d’esmenes, si s’escau, es procedirà a la seva votació, de forma conjunta o separada, en funció del criteri de la Mesa.

d) Les votacions seran a mà alçada. Les esmenes que obtinguin la majoria simple dels vots hauran de ser incorporades al document marc. La resta d’esmenes decauran.

e) Una vegada finalitzat el debat i votació de totes les esmenes, es votarà el document marc de Ponència amb les esmenes aprovades incorporades.

TÍTOL III

DE LA MESA DEL CONGRÉS

Article 10. Composició i elecció de la Mesa

La Mesa del Congrés estarà composta per un President/a i dos Vicepresidents/es.

La Mesa serà elegida després de l’obertura institucional del Congrés, a proposta de la Direcció Executiva (en aquest cas pels 3 membres jurídicament signants de la fundació del partit).

La Mesa no prendrà part de cap votació a mà alçada, per tal de garantir la seva neutralitat en el desenvolupament de les seves funcions.

Article 11. Funcions de la Mesa

Correspon a la Mesa, la responsabilitat ordinària de direcció, arbitratge i representació del Congrés i la interpretació d’aquest Reglament.

Li correspon a la Presidència de la Mesa obrir, suspendre i aixecar les sessions del Plenari del Congrés, així com ordenar els debats i les votacions que en aquestes sessions es produeixen. També li correspon tenir cura del correcte desenvolupament dels debats de les sessions plenàries, podent fer els advertiments o retirar la paraula a aquells que excedeixin el temps d’intervenció, s’apartin del tema debatut o no respectin les seves instruccions.

Tanmateix, li correspon a la Mesa, si escau, vetllar pel correcte desenvolupament de les eleccions de càrrecs del partit que es derivin de les resolucions aprovades.

TÍTOL IV

DEL PLENARI DEL CONGRÉS

Article 12. El Plenari

El Plenari del Congrés és l’òrgan màxim encarregat d’aprovar els acords. Les sessions del Plenari són dirigides per la Mesa.

TÍTOL V
DE LES ELECCIONS.
Article 13. Eleccions a càrrecs

13.1 La Mesa, si escau, haurà d’adequar procedimentalment les eleccions a càrrecs que es derivin de les resolucions aprovades al Congrés. Les candidatures a càrrecs s’hauran de presentar en el termini i amb els requisits que fixi la Mesa, d’acord amb les resolucions aprovades.

13.2 La Mesa serà l’encarregada de vetllar pel correcte desenvolupament de les eleccions a càrrecs en el termes que es derivin de les resolucions aprovades durant el Congrés, tant pel que fa a la presentació i proclamació de candidatures, com pel que fa a les votacions, recompte i proclamació de resultats.

TÍTOL VI

DISPOSICIÓ FINAL

Primera. Excepcionalment la Mesa del Congrés podrà acceptar propostes de Resolució, mocions, etc., que facin referència a qüestions de caràcter urgent i sobre les quals el Congrés hagi de prendre algun posicionament.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials: Twitter, Facebook, Instagram.

COMPARTEIX L'ARTICLE A LES TEVES XARXES

Compartir en facebook
Comparteix a Facebook
Compartir en twitter
Comparteix a Twitter
Compartir en linkedin
Comparteix a Linkdin
Compartir en pinterest
Comparteix a Pinterest

Posa't en contacte amb nosaltres

Tens cap dubte? Vols posar-te en contacte amb el partit? A continuació trobaràs un formulari: omple amb les teves dades personals i pregunta’ns el que vulguis. Et donarem una resposta com més aviat millor. Moltes gràcies pel teu suport!