Proposta de Ponència organitzativa per al primer Congrès d’Impulsem Lleida

Per al primer Congrés d’Impulsem Lleida que se celebrarà el diumenge 25 de setembre a Juneda, el Comitè Redactor ha posat a disposició dels afiliats la següent proposta de Ponència organitzativa.

Article 1
Dels afiliats

 1. Podran ser afiliats al partit “Impulsem Lleida” les persones físiques, majors d’edat, i que no tinguin limitada la capacitat d’obrar.
 2. Si han estat expulsats de la condició d’afiliats es necessitarà una resolució positiva del Comitè Executiu, adoptada amb majoria absoluta, per a tornar a accedir-hi.
 3. Impulsem Lleida permet la participació política en altres organitzacions.

Article 2
Procediment d’afiliació

 1. La qualitat d’afiliat s’adquireix via sol·licitud de l’interessat i ratificació del Comitè Executiu.
 2. La sol·licitud d’afiliació es realitzarà d’acord amb el model aprovat dirigit al Comitè Executiu on es farà constar les dades personals, DNI, domicili, població, número de telèfon i adreça de correu electrònic. El Comitè Executiu resoldrà sobre la procedència o no de l’admissió i haurà de comunicar-ho al sol·licitant dins un termini de 15 dies des del moment de l’acord, havent de ser motivat i disposant d’un termini de 10 dies per interposar recurs davant el Comitè de Garanties que resoldrà definitivament en la següent reunió.
 3. El partit deixarà constància de l’afiliació dels seus membres al corresponent fitxer de Registre d’Afiliats que es regirà pel que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el que constaran les dades d’altes i baixes definitives.
 4. L’afiliat tindrà a la seva disposició un exemplar dels estatuts del partit i dels seus reglaments. Qualsevol afiliat del partit podrà donar-se de baixa lliurement mitjançant una oportuna comunicació per escrit al correu electrònic del partit. La baixa procedirà a anotar-se al Llibre de Registre i tindrà efectes des del moment corresponent a la seva comunicació.

Article 3
Òrgans de partit
Els òrgans del partit són:
– El Congrés
– El Consell Territorial
– El Comitè Executiu
– El Tresorer
– El Comitè de Garanties

Article 4
El Congrés

El Congrés està constituït pel conjunt dels seus membres que podran actuar directament o mitjançant delegats.

 1. Les reunions del Congrés poden ser ordinàries o extraordinàries.
 2. Les reunions ordinàries se celebraran bianualment i seran convocades pel Comitè Executiu.
 3. Les reunions extraordinàries se celebraran en els següents casos:
  1. Per acord del Comitè Executiu, adoptat en ambdós casos per majoria qualificada de dos terços, quan així ho aconsellin les circumstàncies.
  2. Quan ho sol·licitin almenys un terç dels afiliats mitjançant la signatura de petició expressa que inclogui ordre del dia.
 4. En qualsevol cas, la convocatòria haurà d’incloure un ordre del dia tancat que serà fixat per l’òrgan convocant o els promotors.
 5. La convocatòria de Congrés es remetrà per escrit, preferiblement en suport electrònic, a tots els afiliats i es publicarà a la pàgina web del partit i a les xarxes socials amb una antelació mínima de 30 dies respecte a la data assenyalada de celebració. La convocatòria haurà d’especificar el lloc, el dia i l’hora de la reunió així com l’ordre del dia i el Reglament de funcionament.
 6. El Comitè Executiu elaborarà el Reglament de funcionament que  haurà d’explicitar si el Congrés és obert a tots els afiliats o si s’haurà de participar per delegació. En cas de delegació, caldrà que consti la forma per escollir els delegats. Si el Comitè Executiu creu que hi ha d’haver delegats nats que participin del Congrés caldrà que els nomeni expressament.
 7. El nombre de membres exigits per a proposar punts a incloure en l’ordre del dia haurà de ser de mínim la tercera part del total dels afiliats.
 8. Els acords del Congrés es prendran per majoria simple dels presents quan els vots afirmatius superin els negatius. Es requerirà una majoria qualificada de dos terços dels presents quan els acords es refereixin a la dissolució del parti o a la integració amb un altre.
 9. El Reglament de funcionament del Congrés haurà de preservar el dret de participació de tots els membres als debats que es produeixin. També haurà d’arbitrar les diferents votacions que es puguin ocasionar.
 10. 10. Són facultats del Congrés:
  1. Aprovar o censurar la gestió del Comitè Executiu, reflectida al seu informe de gestió.
  2. Examinar i aprovar l’estat de comptes.
  3. Elegir els membres del Comitè Executiu.
  4. Elegir els membres del Comitè de Garanties d’acord amb el procediment estipulat als presents estatuts.
  5. Debatre, a proposta del Comitè Executiu, i aprovar si escau, els documents programàtics i ideològics que contribueixin a definir l’oferta electoral, i qualsevol altra resolució relativa a la línia ideològica i política del partit.
  6. Totes aquelles qüestions que el Comitè Executiu o la Mesa de l Congrés consideri oportunes de tractar per motius sobrevinguts, d’urgència o d’especial interès.

Article 5
El Consell Territorial

El Consell   Territorial   és   l’òrgan   encarregat   de   vetllar   pel   compliment   i   pel desenvolupament de les línies directrius marcades pel partit. Constitueix la delegació permanent del Congrés, i per això li corresponen totes les facultats que no siguin expressament reservades al Congrés. També, li correspon controlar i impulsar l’acció del Comitè Executiu, així com el debat i la presa de decisions sobre els temes polítics estratègics que cregui oportú i que prèviament s’estableixin per ordre del dia o pels mecanismes previstos en el seu reglament de funcionament.

Les funcions del Consell Territorial com a màxim òrgan de decisió, debat, participació i control del partit entre Congressos, han de ser i són:

 1. Vetllar pel compliment dels acords i línies estratègiques i polítiques aprovades
 2. pel Congrés.
 3. Controlar l’actuació del Comitè Executiu.
 4. Convocar el Congrés ordinari, a proposta del Comitè Executiu.
 5. Aprovar les coalicions electorals amb altres forces polítiques d’àmbit nacional, estatal, local o europeu, amb més del 50% dels vots dels representants presents, a proposta del Comitè Executiu.
 6. Ratificar els acords o convenis de col·laboració amb altres formacions polítiques o entitats aprovats pel Comitè Executiu.
 7. Aprovar el Codi Ètic i de Transparència.
 8. Aprovar els reglaments que emanen dels Estatuts.
 9. Aprovar els pressupostos del partit.
 10. Aprovar els comptes anuals del partit.
 11. Aprovar, anualment, el retiment de comptes de la Comissió de Garanties.
 12. Aprovar, anualment, el retiment de comptes de tresoreria.
 13. Aprovar els programes electorals d’àmbit supramunicipal.
 14. Ratificar les llistes de candidats/es a les eleccions al Parlament de Catalunya, al Congrés i al Senat i al Parlament Europeu.
 15. Debatre i aprovar propostes de resolució provinents del territori i els àmbits i els altres òrgans del partit.
 16. Aprovar el retiment de comptes de forma unipersonal dels membres del Comitè Executiu.
 17. Aprovar el retiment de comptes de qualsevol càrrec executiu o institucional en cas que s’hagi requerit prèviament.
 18. Ratificar, a proposta del Comitè Executiu, la persona responsable de les finances del partit.
 19. Modificar els Estatuts per raons d’urgència i amb una majoria qualificada de quatre cinquenes parts.
 20. Fixar les quotes ordinàries i extraordinàries que han de satisfer els afiliats.
 21. Estudiar la viabilitat d’associació amb partits polítics tercers per concórrer a les eleccions municipals.

Article 6
Composició del Consell Territorial

 1. El Consell Territorial no té un nombre màxim de membres.
 2. Ostenta la màxima representació d’aquest òrgan el President/a del Consell Territorial escollit/da democràticament.
 3. En la primera sessió que celebri el Consell Territorial s’haurà d’escollir la mesa a proposta de la Presidència.
 4. Formen part del Consell Territorial els següents membres, sempre que siguin afiliats del partit:
  1. El Comitè Executiu
  2. Els membres de la Comissió de Garanties
  3. La persona responsable de finances del partit.
  4. Els responsables comarcals i locals del partit.
  5. Un representant per cada àmbit temàtic constituït.
  6. Les persones que ocupin càrrecs electes i institucionals de relleu a proposta del Comitè Executiu.
  7. Tots els alcaldes o portaveus municipals del partit.
  8. Els caps de llista nomenats oficialment pel Comitè Executiu.
  9. Afiliats escollits mitjançant elecció lliure sota supervisió del Comitè Executiu.

Article 7
Convocatòria del Consell Territorial

La Presidència del Consell Territorial ha de convocar aquest òrgan, com a mínim, amb caràcter ordinari un cop cada sis mesos, i amb caràcter extraordinari a iniciativa del Comitè Executiu o de 25 membres del mateix Consell Territorial.

Article 8
El Comitè Executiu

El Comitè Executiu ostenta la representació legal del partit i és l’òrgan col·legiat encarregat de la gestió executiva, administrativa i política del partit. Les seves decisions s’acordaran per majoria simple.
El Comitè Executiu té com a funcions principals:

 1. Les de direcció del partit en leslínies marcades pel Congrés i el Consell Territorial.
 2. Les d’administració i disposició del patrimoni del partit.
 3. Les de representació del partit en actes judicials i extrajudicials, amb facultat de conferir delegacions i atorgar poders.
 4. Les de resoldre en primera instància i de forma motivada els expedients disciplinaris.
 5. Les competències d’autoorganització per fer més àgil i eficient el funcionament del Comitè Executiu.
 6. Elaborar i mantenir el cens d’afiliats del partit i custodiar el Llibre de Registre d’Afiliats.
 7. Dirigir la gestió econòmica i administrativa del partit. A tal fi, el Comitè Executiu elabora els pressupostos anuals, que hauran d’anar acompanyats d’una memòria explicativa. A més a més, aprova la contractació i cessament del personal directiu, tècnic i administratiu del partit i fixa la seva remuneració i condicions de treball, tot això amb consonància als principis de transparència, mèrit i idoneïtat pel lloc. També, autoritza la contractació dels béns i serveis necessaris per a l’activitat del partit.
 8. Altres facultats que aquests Estatuts i els reglaments del partit li atorguin.

Article 9
Composició del Comitè Executiu

El Comitè Executiu estarà format per un màxim de 12 membres. Quatre membres dels quals hauran d’ocupar les següents responsabilitats:

 • La Presidència
 • La Secretaria General
 • La Secretaria d’Organització
 • La Secretaria de Política Municipal

Els àmbits de responsabilitat de la resta de membres del Comitè Executiu les determinarà el Secretari General en funció dels seus eixos prioritaris de treball, formant part de la seva potestat autoorganitzativa.

Els quatre membres del Comitè Executiu amb responsabilitats estatutàriament obligatòries han de ser escollits per totes les persones associades a través d’un procediment d’eleccions obertes amb llista tancada. La resta de membres del Comitè Executiu són nomenats a proposta de la Secretaria General.

El Comitè Executiu podrà nomenar la figura d’un portaveu que traslladi la veu oficial del partit.

Les vacants es podran cobrir a proposta del Comitè Executiu. Aquesta proposta haurà de ser aprovada pel Consell Territorial, havent d’obtenir més del 50% dels vots dels presents.

Un dels membres del Comitè Executiu exercirà les funcions de secretari.

Article 10
Convocatòria i deliberació del Comitè Executiu

El/ la Secretari/ària General ha de convocar el Comitè Executiu, de forma ordinària, com a mínim un cop cada 30 dies i amb caràcter extraordinari a iniciativa d’una tercera part dels seus membres.
Els debats del Comitè Executiu són ordenats pel Secretari/ària General.

Després de la presentació de cada punt que figuri a l’orde del dia, es donarà la paraula a tots els membres que ho sol·licitin.

Les deliberacions són secretes i els acords del Comitè Executiu s’adopten per majoria simple dels vots, essent assumits solidàriament per tots els seus membres.

Article 11
De la Presidència

La Presidència ostenta tasques de màxima representació política i institucional. No disposarà de potestat executiva dins del partit.

La Presidència serà escollida de forma conjunta en la mateixa candidatura que la Secretaria General, el Secretari d’Organització i el Secretari de Política Municipal.

Article 12
De la Secretaria General

La persona que ostenta la Secretaria General té les funcions executives del partit i dirigeix i coordina el Comitè Executiu.

Li correspon formular la proposta d’ordenar els nomenaments i cessaments dels membres del Comitè Executiu que no siguin la Presidència, el Secretari d’Organització i el Secretari de Política Municipal.

En cas d’empat en les votacions del Comitè Executiu la Secretaria General gaudirà de vot de qualitat.

En cas d’absència, malaltia o qualsevol altra causa que li impedeixi el compliment de les seves funcions, la Secretaria General serà substituïda per la persona que ocupi la Secretaria d’Organització.

Article 13
De la Secretaria d’Organització

La persona que ostenta la Secretaria d’Organització té les funcions d’organització de l’estructura del partit.

Vetllarà pel correcte funcionament dels òrgans territorials i dels àmbits temàtics del partit. A aquest efecte, tots aquests òrgans li trametran la informació de les actes i de totes les seves reunions, així com delsresultats de les votacions que es puguin ocasionar.

Article 14
De la Secretaria de Política Municipal

La persona que ostenta la Secretaria de Política Municipal té les funcions d’organització i lideratge de l’estratègia municipal del partit.

Assistirà i vetllarà pel correcte funcionament dels equips municipals.

Article 15
De l’organització territorial del partit

Impulsem Lleida s’organitza territorialment en els àmbits comarcal i municipal. Les organitzacions territorials del partit estan subjectes políticament i organitzativament al Comitè Executiu.

L’organització territorial, comarca o municipi, tindrà com a mínim una direcció executiva paritària de fins a 12 membres, inclosa la Presidència i una assemblea composta per totes les persones afiliades adscrites a l’àmbit. Tots els àmbits territorials tindran el seu
President/a, que ha de ser escollir per la totalitat de les persones afiliades conjuntamentamb la candidatura que l’acompanyi en les responsabilitats executives.

Les assemblees d’àmbit local i comarcal es reuniran, com a mínim, dos cops a l’any.

Les normes d’elecció dels presidents d’àmbits comarcals o locals les aprovarà el Comitè Executiu en un reglament específic.

Article 16
De l’elecció de candidats a les eleccions o a càrrec institucionals

L’elecció de candidats a les eleccions municipals o altres convocatòries electorals es regirà sota els principis democràtics que impliquin a tots els afiliats de l’àmbit territorial afectat.

El Comitè Executiu aprovarà el reglament corresponent que regularà l’elecció dels candidats. En qualsevol cas s’assegurarà la lliure concurrència en sufragi actiu i passiu de tots els afiliats. També, es buscaran els canals per a facilitar la implicació de persones independents.

Un cop executats els processos electius corresponents serà el Comitè Executiu qui proclami oficialment els candidats.

Article 17
Dels Àmbits Sectorials

El Comitè Executiu podrà constituir els diferents Àmbits Sectorials mitjançant resoluciómmotivada que contingui el Reglament específic per a regular la seva creació i informi del mateix a tots els afiliats.

Article 18
De la Federació

Les federacions amb altres forces polítiques d’àmbit nacional, estatal o europeu han de ser aprovades per les persones associades a través d’una consulta preceptiva i vinculant.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. L’elecció del Comitè Executiu es produirà, segons marca el present articulat, durant la celebració del primer Congrés.

Segona. L’elecció del Comitè de Garanties es produirà durant els mesos posteriors al Congrés mitjançant una votació de tots els associats.

*L’aprovació d’aquest document comportarà la modificació dels Estatuts del partit en la
305 forma que s’expressa en el present articulat.

El Comitè Redactor

COMPARTEIX L'ARTICLE A LES TEVES XARXES

Compartir en facebook
Comparteix a Facebook
Compartir en twitter
Comparteix a Twitter
Compartir en linkedin
Comparteix a Linkdin
Compartir en pinterest
Comparteix a Pinterest

Posa't en contacte amb nosaltres

Tens cap dubte? Vols posar-te en contacte amb el partit? A continuació trobaràs un formulari: omple amb les teves dades personals i pregunta’ns el que vulguis. Et donarem una resposta com més aviat millor. Moltes gràcies pel teu suport!