Proposta de Ponència ideològica per al primer Congrés Impulsem Lleida

Impulsem Lleida posa a disposició de tots els afiliats i afiliades una proposta de Ponència ideològica per al primer Congrés que se celebrarà aquest diumenge 25 de setembre a Juneda.

Preàmbul
Impulsem Lleida es constitueix amb persones que, dins la seva diversitat, volem construir un nou espai polític obert, transversal, atractiu i que defensi l’agenda de les nostres terres i que sigui d’obediència estricta a les necessitats de les comarques de Lleida. La situació del nostre país requereix d’un nou estatus territorial, econòmic, social i territorial.

Coincidim en la necessitat de construir una nova etapa institucional defensant un nou estatus territorial, econòmic i social que acabi amb la mirada centralitzadora i dominant d’una part del país i que viu d’esquenes a la realitat de les nostres comarques.

Entenem la política com una eina al servei de les persones i de la comunitat en la que vivim; pobles i municipis que són el bressol de les nostres famílies i que volem que ho continuïn sent. Construïm el nostre país, des de cada un dels nostres municipis.

Impulsem Lleida té per finalitat defensar un model de país cohesionat i equilibrat, on les terres de Lleida i la seva gent tinguin les oportunitats necessàries per poder desenvolupar les seves iniciatives i la seva vida.

Vetllarem pels interessos del món rural, com a element estructural i identitari del territori i contribuir, democràticament, a la formació de la voluntat política de la ciutadania, així com promoure la seva participació a les institucions representatives de caràcter polític mitjançant la presentació i suport de candidatures a les corresponents eleccions.

Impulsem Lleida s’estructura i s’organitza sobre els principis de l’ètica i la responsabilitat individual i col·lectiva. Defensem la democràcia interna i de la participació en la presa de decisions; del respecte de les competències territorials; del principi de regeneració democràtica; del foment de la igualtat d’oportunitats; de la transparència i la rendició de comptes, i de la disciplina en les decisions preses pel partit.

Programa ideològic
Article 1
Estat Català, llengua i cultura

 • Impulsem Lleida és un partit sobiranista, independentista, europeista i humanista, que defensant la igualtat entre les persones i els territoris, sent el seu objectiu essencial el servei a les persones dels territoris on es presenti
 • Defensem que Catalunya té dret a decidir en referèndum acordat amb l’Estat i reconegut internacionalment la seva condició d’estat independent.
 • Volem oferir al conjunt de la societat de la Vegueria de Lleida oportunitats de progrési prosperitat. Concebem la voluntat de sobirania com un mitjà per al progrés del conjunt de la societat. Un mitjà que ens permeti assolir la independència (legal, econòmica, administrativa, executiva i judicial) per forjar un nou model d’Estat amb unes bases de referència i un progrés social, territorial, econòmic,…
 • Defensem els trets identitaris de la nació catalana, començant per la llengua: el català, la seua cultura i les persones que la bastim.

Article 2
República

 • Els valors republicans han de ser la base del nou país que volem construir des d’un concepte de societat oberta i integradora. Volem que a les nostres comarques, tothom pugui compartir un projecte comú basat en els quatre pilars: la llibertat, la igualtat, la justícia i la prosperitat.

Article 3
La Vegueria de Lleida

 • Impulsem Lleida té un àmbit d’actuació territorial circumscrit a les set comarques que formen part de les Vegueries de Lleida: Garrigues, Noguera, Pla d’Urgell, Segarra, Segrià, Solsonès i Urgell.
 • Apostem per la força territorial i, per tant, continuarem treballant per ampliar l’àmbit d’actuació. Volem bastir ponts i confiances amb les comarques del Pirineu i Aran, per poder créixer com a partit i sumar complicitats.
 • Defensem oberta i desacomplexadament un nou estatus econòmic, social, territorial i polític per a les nostres comarques de la Vegueria de Lleida.
 • Volem co-decidir i ser co-sobirans de les decisions que afecten de manera essencial la nostra manera de viure. És temps de començar una nova etapa que reconegui d’igual a igual a les nostres comarques amb la resta del país. Un país que no construeix afectes amb les seves parts constitutives és un país sense futur.

Article 4
Moviment municipalista

 • Som un moviment municipalista, reconeixent la necessitat que es regulin les demandes sorgides dels municipis amb una triple mirada; la del propi municipi, la de les necessitats i les realitats dels veïns i veïnes que la conformen i la de les característiques que es deriven de les pròpies circumstàncies del nostre entorn, el rural.
 • Des del món municipal ens hem de sentir hereus i compromesos en la defensa de la nació catalana, la seva voluntat d’autogovern, la seva força cultural i democràtica i la seva vocació d’obertura i presència al món amb la capacitat per construir grans projectes col·lectius a favor de la convivència i del seu progrés econòmic, social i cultural.
 • Apostem decididament per l’equilibri territorial a través de la proximitat i el municipalisme. Tots les persones, visquin on visquin, han de poder accedir als mateixos serveis i prestacions i han de poder desenvolupar els seus projectes d’acord amb el principi d’equitat i d’igualtat d’oportunitats.
 • Volem desplegar el màxim de la nostra influència municipal i comarcal perquè el govern català i espanyol despleguin una agenda, una mirada i una sensibilitat lleidatana i pirinenca.
 • Els ajuntaments han de tenir un paper encara més protagonista en el futur, en l’horitzó d’una societat cada vegada més oberta, interconnectada i internacionalitzada. Com a administració més propera al ciutadà, haurà d’adaptar100 se a les noves necessitats i exigències de la gent, les entitats i les empreses. Per això, caldrà dotar-los de més recursos, més capacitat política i més instruments per donar resposta als nous reptes.
 • La capacitat de l’ajuntament d’influir en el desenvolupament d’un municipi és molt important. Volem revertir que gran part de seves decisions vinguin predeterminades per organismes i disposicions d’àmbit superior.

Article 5
Les persones i l’entorn

 • Les decisions polítiques s’han de prendre sense obviar les necessitats de les persones i de les institucions més properes a l’administrat, els ajuntaments. La nostra prioritat és la construcció del nostre país, des dels Ajuntaments cap a les persones.
 • La nostra vocació va molt més enllà de la formació estricta d’un partit polític i ens manifestem alhora com un espai on donar cabuda a persones amb la voluntat de construir el millor projecte de vida per a les nostres comarques i també pel nostre país, Catalunya.
 • El nostre projecte representa tenir cura de les persones i tenir cura de l’entorn per aconseguir l’equitat entre individus i els territoris. Volem una nova cultura de governança que tracti les persones com adultes, les respecti i es guanyi el seu respecte; que desplegui i tingui una orientació i un horitzó de respecte territorial, de construcció de ponts i afectes i de trobar un nou encaix intern que reconegui d’igual a igual les nostres comarques amb la resta del país que garanteixi el lideratge municipal de les grans decisions de país; un país pensat i fet de baix a dalt, no a l’inrevés; Entenem la política com una eina al servei de les persones i de la comunitat en la que vivim; pobles i municipis.
 • Reconeixem la contribució de l’activitat econòmica respectuosa i responsable en el desenvolupament de la nostra societat; reconeixem la necessitat que el món local, l’economia productiva i la pagesia i la ramaderia són eixos fonamentals del desenvolupament de les nostres terres. Cal garantir el respecte al dret de propietat privada i fixar les condicions per a la generació de riquesa que a la vegada ha de permetre contribuir al sosteniment de la nostra societat.

Article 6
Les comarques de la Vegueria de Lleida, un territori per viure i d’oportunitats

 • Volem unes comarques on tothom pugui treure les seves màximes capacitats, amb la mirada posada al bé comú, que no deixi ningú endarrere, ja siguin persones, famílies, empreses, municipis i comarques.
 • Les nostres terres han d’esdevenir terra d’oportunitats per a les persones i per a l’activitat econòmica. Volem evitar que cap ciutadà ni cap empresa hagi de marxardel seu territori perquè no tingui oportunitats o perquè l’excessiva regulació esdevingui un fre al desenvolupament de les nostres contrades.
 • Posar en marxa un pla de retorn i recuperació de gent jove i el talent que ha marxat dels nostres pobles i comarques per anar a estudiar i treballar arreu del país. En especial atenció a la figura de les dones joves. Assegurar-ne les oportunitats, l’educació i la formació de qualitat.
 • Cal assegurar l’establiment i l’autonomia vital i professional d’iniciatives empresarials; pla d’accés a la cultura per a les famílies, joves i gent gran que viuen en nuclis, municipis i comarques més allunyades, de muntanya o despoblades.
 • És urgent acabar amb el dèficit assistencial sanitari i assegurar la inversió en l’atenció sanitària i en les infraestructures que pateix la sanitat lleidatana. Reconèixer l’assistència que prestem i volem seguir prestant als territoris veïns, així com també obligació de sostenir financerament aquesta atenció.
 • És prioritari defensar, tenir cura i donar un nou impuls a les escoles i llars d’infants rurals. L’educació rural és un tresor a protegir, defensar i potenciar. L’educació de les nostres filles i fills en entorns rurals i naturals assegura una qualitat educativa, cultural i de respecte per l’entorn natural i la sostenibilitat sense precedents. Generacions que estimen el seu entorn, en tenen cura i el protegeixen és garantia d’èxit.
 • Ens comprometem en la construcció d’un horitzó de l’autoestima, confiança i esperança en el present, però sobretot perquè les noves generacions assoleixen la possibilitat de desenvolupar els projectes vitals en els seus entorns més propers, els municipis.

Article 7
Economia i sostenibilitat

 • Cal reconèixer el sector dels autònoms, pimes, empresa familiar i cooperatives – especialment de les autònomes i petites i mitjanes empresàries- com l’eix vertebrador del nostre estat del benestar.
 • La pagesia és un element estratègic i essencial del nostre mapa alimentari, de
 • benestar i salut. La producció agrària mereix especial protecció i reconeixement de la qualitat de salut i benestar que tenim.
 • Volem acabar amb la competència normativa desigual; assegurar preus dignes als productors; reconèixer legalment la figura de la dona pagesa, incentivar i assegurar175 ne rel relleu generacional de les explotacions i la incorporació de les noves generacions; resoldre el conflicte dels purins -recerca, ciència i inversions; facilitar la transició a una producció ecològica, més sostenible i més ètica amb l’entorn, els recursos naturals i el medi ambient.
 • Cal avançar cap a un nou sistema tributari basat en la confiança amb els autònoms, en la tributació en funció dels ingressos; els incentius per a la incorporació de noves generacions, especialment de les dones; i la defensa de la viabilitat econòmica i industrial de les comarques menys competitives, més despoblades i amb més risc de quedar desconnectades.
 • Cal avançar cap a un tractament fiscal asimètric als sectors estratègics i en les zones més despoblades i allunyades.
 • Cal lluitar contra la crisi climàtica i defensar amb fermesa la protecció especial dels espais i la vida natural. Cal una nova gestió forestal que amb l’agricultura i una nova indústria de la fusta protegeixi els nostres boscos davant els incendis de nova generació.
 • És necessari fer un debat seriós i realista per dissenyar un pla pioner de generació d’energia neta, ètica i sostenible, que ens situï com la referència sostenible del sud de la UE.
 • Cal reconèixer el valor ecosistèmic que els paisatges, els boscos, els rius, els embassaments, les muntanyes, la vida natural, l’aigua, l’electricitat que generen els nostres municipis i comarques aporten al conjunt del país. Acabar amb una concepció privativa i prohibicionista del medi natural.

Article 8
Les infraestructures

 • Cal assegurar les inversions de les infraestructures que necessitem, amb un calendari d’execució. Volem revertir l’abandonament de les darreres dècades, culminar les infraestructures pendents i accelerar les digitals i projectar les dels propers 50 anys.
 • Cal exigir perquè les nostres comarques disposin d’un pla integral de rodalies, que doni resposta a les necessitats de les persones que hi vivim.
 • Treballarem perquè les nostres comarques disposin una política d’industrialització pròpia, sostenible i que garanteixi l’arrelament de les nostres famílies al territori.

DISPOSICIONS FINALS

Impulsem Lleida ens definim com un partit polític en el que la nostra acció es basa en fixar les condicions per millorar la vida de les persones, basant-nos en el principi principal de subsidiarietat, això vol dir que les administracions locals, els municipis, esdevenen el principal motor de servei i resposta a les necessitats de les persones.

Volem una societat forta, participativa, crítica i que pugui tenir accés als mateixos serveis que a la resta dels altres territoris.

Impulsem Lleida ens fiquem al servei de les persones i al servei del nostre país, Catalunya, amb el convenciment que des del municipalisme contribuïm a millorar la vida de les persones i a fer uns pobles, uns territoris i un país més just, pròsper i socialment responsable.


*L’aprovació d’aquest document comportarà la modificació dels Estatuts del partit en la forma que s’expressa en el present articulat.

El Comitè Redactor

COMPARTEIX L'ARTICLE A LES TEVES XARXES

Compartir en facebook
Comparteix a Facebook
Compartir en twitter
Comparteix a Twitter
Compartir en linkedin
Comparteix a Linkdin
Compartir en pinterest
Comparteix a Pinterest

Posa't en contacte amb nosaltres

Tens cap dubte? Vols posar-te en contacte amb el partit? A continuació trobaràs un formulari: omple amb les teves dades personals i pregunta’ns el que vulguis. Et donarem una resposta com més aviat millor. Moltes gràcies pel teu suport!